Telefon: (075) 64-50-160 | email: wrka@praca.gov.pl

img
imgimgimg
Bezrobotni zarejestrowani - razemBezrobotni zarejestrowani - kobiety
Bezrobotni zarejestrowani w danym miesiącu - razemBezrobotni zarejestrowani w danym miesiącu - kobiety
Bezrobotni, którzy podjęli pracę w m-cu - razemBezrobotni, którzy podjęli pracę w m-cu - kobiety
Do 25 roku życiaKtóre ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia
Długotrwale bezrobotneKobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
Powyżej 50 roku życiaBez kwalifikacji zawodowych
Bez doświadczenia zawodowegoBez wykształcenia średniego
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku życiaKtóre po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia
Niepełnosprawni
preloader

2014

styczeńlutymarzeckwiecieńmajczerwieclipiecsierpieńwrzesieńpaździerniklistopadgrudzień
Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 366 147 162 77 2212 931 443 197
w tym
osoby
poprzednio pracujące 335 128 146 70 2052 833 443 197
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
21 11 2 1 106 48 79 38
dotychczas nie pracujące 31 19 16 7 160 98 0 0
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 142 56 67 32 997 438 215 91
w tym posiadający gospodarstwo rolne 0 0 0 0 1 1 0 0
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 15 6 11 6 66 30 1 0
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 4 0 1 0 18 10 1 0
Cudzoziemcy 1 1 0 0 3 1 0 0
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 331 134 132 62 1896 802 289 131

W tym

Do 25 roku życia 78 28 37 18 258 121 27 13
długotrwale bezrobotne 133 51 58 25 1228 515 20 13
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 18 X 5 X 214 X 15
Powyżej 50 roku życia 83 29 28 10 812 229 168 55
Bez kwalifikacji zawodowych 94 42 42 24 608 270 74 33
Bez doświadczenia zawodowego 53 29 27 14 235 131 0 0
Bez wykształcenia średniego 230 63 83 29 1515 523 269 83
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 51 37 23 17 313 235 41 30
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 9 0 2 0 51 6 0 0
Niepełnosprawni 18 5 10 5 182 61 28 9
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 2169 921 988 440 411 193
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 366 147 142 56 89 36

z tego

po raz pierwszy 22 13 9 4 5 3
po raz kolejny 344 134 133 52 84 33

z tego

po pracach interwencyjnych 0 0 0 0 0 0
po robotach publicznych 0 0 0 0 0 0
po stażu 65 25 29 13 8 4
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 0 0 0 0
po szkoleniu 0 0 0 0 0 0
po pracach społecznie użytecznych 1 0 1 0
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego 0 0 0 0
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 323 137 133 58

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 162 77 67 32

z tego

niesubsydiowanej 142 70 58 31
w tym pracy sezonowej 0 0 0 0
subsydiowanej 20 7 9 1

z tego

prac interwencyjnych 1 1 0 0
robót publicznych 0 0 0 0
podjęcia działalności gospodarczej 11 4 5 0
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 8 2 4 1
inne 0 0 0 0
rozpoczęcie szkolenia 0 0 0 0
rozpoczęcie stażu 2 1 1 1
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 0 0
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 0 0 0 0
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego 0 0 0 0
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 4 1 1 0
niepotwierdzenia gotowości do pracy 112 35 47 15
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 27 15 11 7
podjęcia nauki 0 0 0 0
ukończenia 60/65 lat 3 1 0 0
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 2 2 0 0
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 5 4 3 3
innych 6 1 3 0
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 2212 931 997 438
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 207 103 111 54

Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 252 120 798 228 1226 517
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 78 28 83 29 133 51
z tego po raz pierwszy 8 2 5 4 X X
po robotach publicznych 70 26 78 25 133 51

W tym

po pracach interwencyjnych 0 0 0 0 0 0
po raz kolejny (od 1990) 0 0 0 0 0 0
po stażu 22 11 7 1 23 6
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych 0 0 0 0 0 0
po szkoleniu 0 0 0 0 0 0
po pracach społecznie użytecznych 0 0 1 0 1 0
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego 0 0 0 0 0 0
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 69 27 69 28 131 53

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 37 18 28 10 58 25

z tego

niesubsydiowanej 33 17 23 8 50 22
w tym pracy sezonowej 0 0 0 0 0 0
subsydiowanej 4 1 5 2 8 3
z tego prac interwencyjnych 0 0 0 0 1 1
robót publicznych 0 0 0 0 0 0
podjęcia działalności gospodarczej 1 0 3 2 4 2
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 3 1 2 0 3 0
inne 0 0 0 0 0 0
rozpoczęcia szkolenia 0 0 0 0 0 0
rozpoczęcia stażu 2 1 0 0 0 0
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 0 0 0 0
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 0 0 0 0 0 0
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego 0 0 0 0 0 0
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 2 0 0 0 2 1
niepotwierdzenia gotowości do pracy 25 6 19 4 50 18
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 3 2 8 6 12 6
podjęcia nauki 0 0 0 0 0 0
ukończenia 60/65 lat X X 3 1 3 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 0 0 2 2 1 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego X X 5 4 0 0
innych 0 0 4 1 5 1
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 3 0 X X X X
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 258 121 812 229 1228 515
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 91 44 69 27 72 41
Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 6 5
zatrudnione przy robotach publicznych 1 1
odbywające szkolenie 0 0
odbywające staż 47 34
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych 0 0
odbywające prace społecznie użyteczne 0 0

imgimgimgimgimg