,
 

Telefon: (075) 64-50-160 | email: wrka@praca.gov.pl

img
imgimgimg
piątek, 10.02.2012 12:37

Zwrot kosztów dojazdu


                                                 

                                                                                          Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2015

   z dn.29.01.2015 r. Dyrektora PUP

 

 

Szczegółowe zasady  przyznawania zwrotu  kosztów przejazdu w Powiatowym Urzędzie Pracy

w Kamiennej Górze w 2015r.

 

 

  1. Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze może dokonywać zwrotu kosztów przejazdu w przypadku:

-        odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego,

-        podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarodkowej na podstawie skierowania.

 

  1. Zwrot kosztów dojazdu  nie będzie przysługiwał osobom zatrudnionym w ramach:

-        robót publicznych,

-        prac interwencyjnych,

-        doposażenia stanowisk pracy,

-        skierowania do odbycia stażu,

-        dofinansowania wynagrodzenia osób w wieku powyżej 50 roku życia.

 

  1. Powiatowy Urząd Pracy może dokonywać z Funduszu Pracy przez okres do pierwszych 3 miesięcy zatrudnienia zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia  lub innej pracy zarobkowej osobie która spełnia łącznie następujące warunki:

-        na podstawie skierowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową,

-        uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nie przekraczającej 200 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

  1. Osoba ubiegająca się o zwrot kosztów dojazdu składa w siedzibie Urzędu

-        wniosek o zwrot kosztów dojazdu wraz z umową o pracę,

-        rozliczenie poniesionych kosztów wraz z biletami, listą obecności potwierdzoną przez pracodawcę oraz zaświadczeniem o dochodach brutto za dany miesiąc. Bilety nieczytelne nie będą podlegać refundacji.

W przypadku dojazdu własnym środkiem transportu: kserokopię dowodu rejestracyjnego, kserokopie prawa jazdy, a w przypadku użyczenia samochodu- umowę o użyczeniu samochodu oraz fakturą za paliwo.

W przypadku dojazdu własnym środkiem transportu rozliczenia dokonuje się na podstawie ceny biletu PKS.

 

  1. Dokonywanie zwrotu kosztów przejazdu odbywa się w cyklach miesięcznych. Wnioski będą przyjmowane do 15 – go dnia każdego następującego  po sobie miesiąca kalendarzowego.

 

  1. Zwrot kosztów przejazdu będzie dokonywany na konto wnioskującego po 20 - tym  dniu każdego następującego po sobie miesiąca kalendarzowego.

 

  1. Miesięczna refundacja kosztów przejazdu nie może być wyższa niż 200 zł.

 

  1.  Urząd może odmówić dokonania zwrotu kosztów przejazdu w przypadku:

-        niespełnienia przez osobę ubiegającą się o dokonanie zwrotu kosztów przejazdu warunków określonych w niniejszych zasadach,

-        niewłaściwego udokumentowania poniesionych kosztów.

  1. Osobami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są osoby bezrobotne, dla których ustalono profil pomocy.

 

10.  Zwrot kosztów przejazdu nie jest świadczeniem obligatoryjnym, dlatego też nie podlega procedurom odwoławczym.

 

 

 

Podstawa prawna:

art.45 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj.Dz. U. 2013, poz.                 z późn.zm.)

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik rozliczenie kosztów dojazdu 2015r. 2015-01-30 13:56:29 Winiarski Armand
załącznik zasady zwrotu kosztów dokazdu 2015r. 2015-01-30 13:55:12 Winiarski Armand

Informacje o artykule

Zredagował(a): Adrian Burzyński
Data powstania: 10.02.2012 12:37
Data ostatniej modyfikacji: 30.01.2015 14:00
Liczba wyświetleń: 13854
Drukuj Stworz PDF

imgimgimgimgimg