,
 

Telefon: (075) 64-50-160 | email: wrka@praca.gov.pl

img
imgimgimg
piątek, 06.10.2017 13:21

V Nabór wniosków o przyznanie środków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 r.


V Nabór wniosków o przyznanie środków

w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 r.

od dnia 09.10.2017 r. do 13.10.2017 r.

 

            W związku z otrzymaną informacją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania limitu środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na realizację zadań w roku 2017 w wysokości 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy sto złotych), o których mowa w artykule 69a ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017r. 1065 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze zaprasza Pracodawców zainteresowanych dofinansowaniem kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców do składania wniosków w okresie od dnia 09.10.2017 r. do 13.10.2017r.

Według stanu na dzień 06.10.2017 r. wolne środki, którymi dysponuje Urząd to kwota 105.654,37 zł.

Wnioski należy składać:
1) w formie papierowej w Kancelarii PUP w Kamiennej Górze ul. Sienkiewicza 6A.

W przypadku wniosków nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską, o złożeniu wniosku decyduje data wpływu wniosku do PUP Kamienna Góra.

2) drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP. Wnioski muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub potwierdzone profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Wnioski złożone poza wskazanym terminem zostaną zwrócone.
 
Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze przeznaczy na finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawców zgodnych z poniższymi priorytetami:

 1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe (wg PKD 2007 sekcja C dział 10-33), transport i gospodarka magazynowa (wg PKD 2007 sekcja H dział 49-53) oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (wg PKD 2007 sekcja Q dział 86-88).
   
  Aby skorzystać ze środków KFS w ramach priorytetu 1 firma powinna posiadać przypisany dla przeważającego rodzaju prowadzonej przez siebie działalności Kod PKD (wskazanego w CEIDG* lub KRS* / GUS* jako wiodący numer PKD*):
  *CEIDG – dot. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  *KRS – dot. Krajowego Rejestru Sądowego,

  *GUS – dot. Głównego Urzędu Statystycznego,
  *PKD – dot. Polskiej Klasyfikacji Działalności.
   
  2. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w powiecie kamiennogórskim lub województwie dolnośląskim zawodach deficytowych wg „Barometr zawodów” jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2017 r. Badanie zostało przeprowadzone przez ekspertów na przełomie III i IV kwartału 2016r.

https://barometrzawodow.pl/;

 Barometr zawodów 2017

zawody deficytowe

powiat kamiennogórski

 Betoniarze i zbrojarze

Cieśle i stolarze budowlani

Dentyści

Elektromechanicy i elektromonterzy

Inspektorzy nadzoru budowlanego

Inżynierowie budownictwa

Inżynierowie inżynierii środowiska

Inżynierowie mechanicy

Kierowcy autobusów

Kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych

Kierownicy budowy

Krawcy i pracownicy produkcji odzieży

Lekarze

Magazynierzy

Operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych

Operatorzy obrabiarek skrawających

Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej

Pielęgniarki i położne

Pracownicy ochrony fizycznej

Przedstawiciele handlowi

Samodzielni księgowi

Spawacze

Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji

Ślusarze

Technicy elektrycy

Weterynarze

  Barometr zawodów 2017

zawody deficytowe

województwo dolnośląskie

 Betoniarze i zbrojarze

Brukarze

Cieśle i stolarze budowlani

Cukiernicy

Dekarze i blacharze budowlani

Elektromechanicy i elektromonterzy

Fizjoterapeuci i masażyści

Fryzjerzy

Inspektorzy nadzoru budowlanego

Inżynierowie budownictwa

Inżynierowie mechanicy

Kelnerzy i barmani

Kierowcy autobusów

Kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych

Kierownicy budowy

Krawcy i pracownicy produkcji odzieży

Kucharze

Magazynierzy

Mechanicy pojazdów samochodowych

Murarze i tynkarze

Nauczyciele języków obcych i lektorzy

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

Operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych

Operatorzy obrabiarek skrawających

Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej

Piekarze

Pielęgniarki i położne

Pracownicy ds. jakości

Pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych

Przedstawiciele handlowi

Robotnicy budowlani

Robotnicy obróbki drewna i stolarze

Samodzielni księgowi

Spawacze

Szefowie kuchni

Ślusarze

Technicy elektrycy

 Kod zawodu deficytowego dotyczy kierunku szkolenia a nie stanowiska.

 1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o  szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
   

Środki KFS mogą być przeznaczone na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy obejmujących:

1) określenia potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być finansowane  ze środków KFS, 

2) kursów i studiów podyplomowych realizowanych z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

3)  egzaminów  umożliwiających  uzyskanie  dokumentów  potwierdzających  nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

4)  badań  lekarskich  i  psychologicznych  wymaganych  do  podjęcia  kształcenia  lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

5)  ubezpieczenia  od  następstw  nieszczęśliwych  wypadków  w  związku  z  podjętym

kształceniem.


    Wnioski rozpatrywane będą zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  (Dz. U. z 2014r. poz. 639) i Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16.12.2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2016r. poz. 2155) w następujący sposób:
 

I etap:
 
Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym informuje się pracodawcę na piśmie w przypadkach niedołączenia załączników wymaganych w § 5 ust. 2. rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16.12.2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, tj.:
a) zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
b) informacji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy  z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
c) kopii dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności – w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
d) programu kształcenia ustawicznego lub zakresu egzaminu;
e) wzoru dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących,
 
II etap:
Po pozytywnej weryfikacji wniosku w trakcie etapu I uwzględnia się w oparciu o § 6 ust. 5 w/w rozporządzenia:
a) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
b) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
c) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
d) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
e) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
f) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
g) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
   

W sytuacji, gdy wniosek jest wypełniony nieprawidłowo (m.in. zawiera braki, omyłki lub informacje wymagające doprecyzowania) wyznacza się pracodawcy termin nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 na jego poprawienie. Wniosek pozostanie bez rozpatrzenia, gdy nie zostanie poprawiony przez pracodawcę w wyznaczonym terminie.
 
     Zgodnie z art. 69a ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wsparcie w ramach KFS jest instrumentem fakultatywnym, co oznacza, że wniosek może zostać przyjęty do realizacji, odrzucony, uzupełniony lub poprawiony w wyniku  negocjacji w celu ustalenia: ceny usługi kształcenia ustawicznego, liczby osób objętych kształceniem, organizatora usługi, programu kształcenia ustawicznego lub zakresu egzaminu.
    W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku Pracodawca otrzyma pisemną informację wraz z uzasadnieniem, od której nie przysługuje odwołanie.
   
Do działań, które nie podlegają dofinansowaniu z KFS należą m.in.:

1) konferencje, kongresy, warsztaty, zjazdy branżowe,

2) szkolenia miękkie szeroko rozumiane, w tym m. in.:

- szkolenia menadżerskie,

- szkolenia zarządcze,

- szkolenia psychospołeczne,

- szkolenia sprzedażowe,

- szkolenia z obsługi klienta.

3) kształcenie ustawiczne realizowane poza granicami Polski,

4) szkolenia obowiązkowe, np. BHP i PPOŻ,

5) badania okresowe,

6) koszty przejazdów, zakwaterowania oraz wyżywienia.


Skorzystać ze środków KFS nie mogą m.in. :

 1. osoby prowadzące działalność gospodarczą nie zatrudniające pracownika na podstawie umowy o pracę,
 2. osoby współpracujące przy prowadzeniu działalności gospodarczej -  zgodnie z art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych są to: małżonek, dzieci własne lub dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodzice oraz macocha i ojczym, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracujące przy prowadzeniu działalności,
 3. lekarze i lekarze dentyści, którzy chcą sfinansować szkolenia specjalizacyjne i staże podyplomowe wraz z kosztami obsługi określone w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a także pielęgniarki i położne które chcą sfinansować specjalizacje, o których mowa w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej,
 4. pracownicy będący na: urlopie macierzyńskim/ojcowskim/wychowawczym, urlopie bezpłatnym,
 5. osoby pełniące funkcje zarządcze w spółkach prawa handlowego (z wyjątkiem sytuacji, gdy osoby te zatrudnione są na umowę o pracę w spółce),
 6. prezes spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który jest jedynym lub większościowym udziałowcem,
 7. osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.

 

Maksymalna kwota dofinansowanie przeznaczona na kształcenie ustawiczne 1 uczestnika nie może przekroczyć kwoty 12.622,77 zł.

Wnioski powinny być złożone minimum 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kształcenia ustawicznego.

Wnioski będą przyjmowane w okresie od dnia od dnia 09.10.2017 r. do 13.10.2017 r.

Dodatkowych informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu 756456261 lub w siedzibie Urzędu, I piętro, pok. nr 209.

 

Uwaga

Do wniosku należy złożyć m.in. program kształcenia ustawicznego według wzoru - załacznik nr 1

Wniosek jest edytowalny.

WYJAŚNIENIE dotyczące wniosku oraz kreatorów części IV i V wniosku:

 • aby wniosek był wypełniany bezproblemowo należy mieć włączoną obsługę MAKR.
 • wniosek zawiera aktywną część IV oraz V.
  Po każdej z tych części znajduje się aktywne okienko “Dodaj kolejny blok – Część IV” (lub V)
  Aby korzystać z aktywnego dodawania części IV i V wniosku, pliki “KFS_kreator_IV.doc” i “KFS_kreator_V.doc”  muszą być zapisane w tej samej lokalizacji na komputerze, co plik tworzonego wniosku (tzn. muszą znajdować się w tym samym folderze co sam wniosek). Oznacza to zatem, iż chronionych plików zatytułowanych jako KFS kreator... nie otwieramy, albowiem korzystamy z nich bezawaryjnie podczas wypełniania wniosku – oczywiście pod warunkiem, że oba kreatory zostaną zapisane w komputerze w tej samej lokalizacji, co wniosek KFS.

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Ogłoszenie o naborze wniosków 2017-10-06 13:24:34 Filip Daniel
załącznik Formularz wniosku 2017-10-06 13:24:54 Filip Daniel
załącznik Wzór programu kursu załacznik nr 1 2017-10-06 13:31:23 Filip Daniel
załącznik Załacznik A 2017-10-06 13:25:16 Filip Daniel
załącznik Załacznik B 2017-10-06 13:25:31 Filip Daniel
załącznik Kreator części IV 2017-10-06 13:28:29 Filip Daniel
załącznik Kreator części V 2017-10-06 13:28:41 Filip Daniel
załącznik Indywidualna karta oceny wniosku 2017-10-06 13:25:50 Filip Daniel
załącznik Regulamin 2017-10-06 13:26:13 Filip Daniel

Informacje o artykule

Zredagował(a): Daniel Filip
Data powstania: 06.10.2017 13:21
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 720
Drukuj Stworz PDF

imgimgimgimgimg