,
 

Telefon: (075) 64-50-160 | email: wrka@praca.gov.pl

img
imgimgimg
czwartek, 21.09.2017 13:09

Ostatnie bony na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia w ramach POWER 2014-2020


W związku z realizacją w 2017r. projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie kamiennogórskim (III)” w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy

Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych


Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat tj. osób, które ukończyły 18 rok życia a nie ukończyły 30 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamiennej Górze , które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET[1] zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamiennej Górze.

 

Bon na zasiedlenie przyznawany jest na wniosek bezrobotnego, w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, który za wykonywanie pracy będzie otrzymywał wynagrodzenie lub osiągał przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym. Odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie.

Wsparcie w postaci bonu na zasiedlenie przeznaczone jest dla   osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia (  kobiet,   mężczyzn), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, w szczególności dla:

- osób długotrwale bezrobotnych;  

- osób o niskich kwalifikacjach.

 

Z bonu na zasiedlenie mogą skorzystać osoby bezrobotne, dla których został ustalony Profil pomocy II lub I (przyznanie bonu w uzasadnionych przypadkach) oraz przygotowany Indywidualny Plan Działania uwzględniający bon na zasiedlenie jako formę wsparcia dla osoby bezrobotnej.

Wysokość Bonu na zasiedlenie - 7.500 zł.

Wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie wraz ze szczegółowymi zasadami dotyczącymi przyznania tego bonu można pobrać w siedzibie Urzędu u swoich doradców klienta lub ze strony internetowej Urzędu www.pupkamiennagora.pl (Aktualności).

Wnioski przyjmowane będą  do wyczerpania limitu miejsc.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

[1] Osoba z kategorii NEET- to osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki: nie pracuje (jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się ( nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), nie szkoli się      ( nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności lub kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

Informacje o artykule

Zredagował(a): Mieczysław Mańkiewicz
Data powstania: 21.09.2017 13:09
Data ostatniej modyfikacji: 21.09.2017 13:10
Liczba wyświetleń: 1168
Drukuj Stworz PDF

imgimgimgimgimg